background

Biuletyn Informacji Publicznej

Licznik odwiedzin:

272195
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
19
143
442
1866
Data: 2019-11-14 04:01:57

Indywidualne nauczanie

Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni

o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

 

 • Zespoły Orzekające Poradni wydają  na wniosek rodziców/opiekunów prawnych orzeczenia:

a)       potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,

b)       potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

 • Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tczewie wydaje orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek i szkół znajdujących się na terenie powiatu tczewskiego oraz dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, które  mieszkają  na terenie powiatu tczewskiego.
 • Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia  dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
 • Jeżeli z treści wniosku o  wydanie orzeczenia wynika, że nie dotyczy on orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.
 • Do wniosku o wydanie orzeczenia, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:

a)       wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (wystarczy podać numer opinii lub datę badania); jeżeli nie ma aktualnych badań, konieczne będzie przeprowadzenie badań diagnostycznych,

b) opinię wychowawcy, pedagoga szkolnego, potwierdzoną przez dyrektora szkoły,

c) zaświadczenie lekarza (specjalisty) zawierające:

 • informację o stanie zdrowia dziecka (choroba podstawowa oraz choroby współwystępujące, stopień uszkodzenia strukturalnego i funkcjonalnego, przebieg choroby i leczenia, rokowania), § 6 ust. 3 rozp.,
 • uzasadnienie (w przypadku stwierdzenia, że dziecko/uczeń wymaga indywidualnego przygotowania/nauczania), to jest wskazanie faktów oraz przyczyn, z powodu których dziecko/uczeń nie może uczęszczać lub ma znacznie ograniczoną zdolność uczęszczania do przedszkola/ szkoły (§ 6 ust.4 rozp.),
 • stwierdzenie, czy stan zdrowia znacznie utrudnia, czy uniemożliwia uczęszczanie do szkoły/przedszkola; w sytuacji, gdy stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły należy określić:
 • zakres, w jakim dziecko może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu,
 • zakres, w jakim uczeń może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych  z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole,
 • określenie czasu, w którym stan zdrowia dziecka/ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola/szkoły (nie mniej niż 30 dni).
 • W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie konieczne jest zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy (§ 6 ust.5 rozp.).
 • Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania orzeczenia.
 • Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.
 • Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami. Wnioskodawca jest informowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.
 • W ciągu dwóch tygodni po posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawca może odebrać w poradni orzeczenie (termin odbioru orzeczenia uzgadniany jest telefonicznie). Jeżeli orzeczenie nie zostanie odebrane wysyłane jest pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.
 • Wszelkie wątpliwości i niejasności dotyczące sprawy danego dziecka należy konsultować (telefonicznie lub osobiście) z pedagogiem lub psychologiem zespołu diagnozującego.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające                     w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).