background

Biuletyn Informacji Publicznej

Licznik odwiedzin:

219993
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
109
255
364
2932
Data: 2018-11-20 16:03:40

Kształcenie specjalne

Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni

o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Kształcenie specjalne organizuje się dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i/lub odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnych metod i form pracy oraz organizacji nauki.

Zespoły Orzekające Poradni wydają na wniosek rodziców/opiekunów prawnych orzeczenia:

o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym o potrzebie kształcenia integracyjnego) dla uczniów niepełnosprawnych:

a)       niesłyszących i słabo słyszących,

b)       niewidomych i słabo widzących,

c)       z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

d)       z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym),

e)       z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

f)        ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Zespół Orzekający wydaje również orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci  i młodzieży z powodu:

g)       niedostosowania społecznego,

h)       zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

  • Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tczewie wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek i szkół znajdujących się na terenie powiatu tczewskiego oraz dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego mieszkających na terenie powiatu tczewskiego.
  • Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia  dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
  • Jeżeli z treści wniosku  o wydanie orzeczenia wynika, że nie dotyczy on orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.
  • Do wniosku o wydanie orzeczenia, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:

a)       wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (wystarczy podać numer opinii lub datę badania); jeżeli nie ma aktualnych badań, konieczne będzie przeprowadzenie badań diagnostycznych (psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych),

b)       opinię wychowawcy, pedagoga szkolnego, potwierdzoną przez dyrektora szkoły,

c)       zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka/ucznia.

  • Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania orzeczenia.
  • Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.
  • Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami.
  • Wnioskodawca jest informowany o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.
  • W ciągu tygodnia po posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawca może odebrać w poradni orzeczenie (termin odbioru orzeczenia uzgadniany jest telefonicznie). Jeżeli orzeczenie nie zostanie odebrane wysyłane jest pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.
  • Wszelkie wątpliwości i niejasności dotyczące sprawy danego dziecka należy konsultować (telefonicznie lub osobiście) z pedagogiem lub psychologiem zespołu diagnozującego.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).