background

Biuletyn Informacji Publicznej

Licznik odwiedzin:

227945
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
169
91
260
2763
Data: 2019-01-22 14:26:12

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni

o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 

 • Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tczewie wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole dladzieci mieszkających na terenie powiatu tczewskiego.
 • Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia  dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
 • Jeżeli z treści wniosku  o wydanie opinii wynika, że nie dotyczy on opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.
 • Zespół Orzekający Poradni wydaje opinię na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.
 • Do wniosku o wydanie opinii, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:

a)       wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (wystarczy podać numer opinii lub datę badania); jeżeli nie ma aktualnych badań, konieczne będzie przeprowadzenie badań diagnostycznych,

b)       zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka.

 • Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania opinii.
 • Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.
 • Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami.
 • Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.
 • W ciągu dwóch tygodni po posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawca może odebrać w poradni opinię (termin odbioru opinii uzgadniany jest telefonicznie). Jeżeli opinia nie zostanie odebrana - wysyłana jest pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.
 • Wszelkie wątpliwości i niejasności dotyczące sprawy danego dziecka należy konsultować (telefonicznie lub osobiście) z pedagogiem lub psychologiem zespołu diagnozującego.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).