background

Biuletyn Informacji Publicznej

Licznik odwiedzin:

227980
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
204
91
295
2798
Data: 2019-01-22 14:47:28

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Procedura kierowania wniosków do Zespołu Orzekającego Poradni

o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

 

 • Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze organizuje się dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.
 • Zajęcia organizuje szkoła dla dzieci i młodzieży od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.
 • Zespoły Orzekające Poradni wydają orzeczenie na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.
 • Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tczewie wydaje orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży mieszkającej na terenie powiatu tczewskiego.
 • Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia  dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do jego rozpatrzenia, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
 • Jeżeli z treści wniosku  o wydanie orzeczenia wynika, że nie dotyczy on orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniami przyczyny zwrotu wniosku oraz o możliwym sposobie załatwienia sprawy.
 • Do wniosku o wydanie orzeczenia, który wnioskodawcy wypełniają osobiście, należy dołączyć następujące dokumenty:

a) wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych (wystarczy podać numer opinii lub datę badania); jeżeli nie ma aktualnych badań, konieczne będzie przeprowadzenie badań diagnostycznych,

b) zaświadczenie lekarza o stanie zdrowia dziecka/ucznia,

 • Konieczne jest określenie we wniosku celu i przyczyny wydania orzeczenia.
 • Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem.
 • Poradnia przyjmuje tylko wnioski kompletne, z wyżej wymienionymi załącznikami.
 • Wnioskodawca jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego. Ma prawo wziąć udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego i przedstawić na nim swoje stanowisko.
 • W ciągu dwóch tygodni po posiedzeniu Zespołu Orzekającego wnioskodawca może odebrać w poradni orzeczenie (termin odbioru orzeczenia uzgadniany jest telefonicznie). Jeżeli orzeczenie nie zostanie odebrane wysyłane jest pocztą listem poleconym na adres wnioskodawcy.
 • Wszelkie wątpliwości i niejasności dotyczące sprawy danego dziecka należy konsultować (telefonicznie lub osobiście) z pedagogiem lub psychologiem zespołu diagnozującego.

 

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 23 kwietnia 2013 w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym głębokiego stopnia.