background

Biuletyn Informacji Publicznej

Licznik odwiedzin:

227995
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Ten miesiąc
219
91
310
2813
Data: 2019-01-22 15:16:14

Informacje o nas

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tczewie udziela dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. Udziela również rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Wspomaga także przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Poradnia realizuje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych poprzez:diagnozowanie dzieci i młodzieży,udzielanie bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, poprzez realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki,  w tym wspiera nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz także poprzez organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkól i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Poradnia udziela pomocy poprzez opiniowanie,prowadzenie działalności terapeutycznej,prowadzenie grup wsparcia,prowadzenie mediacji,interwencję kryzysową,warsztaty, porady i konsultacje, wykłady i prelekcje oraz działalność informacyjno-szkoleniową.

W poradniach są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna świadczy pomoc psychologiczno – pedagogiczną w całym powiecie tczewskim, w którego skład wchodzi pięć gmin: Tczew, Gniew, Subkowy, Morzeszczyn i Pelplin. Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, pomocy udziela poradnia właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.